Пример 34. Данък Върху Доход на Чуждестранно Физическо Лице от Продажба на Имот, Намиращ се в България

Хосе Гарсия (местно лице за Испания) притежава складово помещение, намиращо се близо до гр. София. Хосе продава склада на дружество Алфа ООД за 200 000 лв. на 20.09.2020 г. Складът е придобит през 2016 г. за 100 000 лв.

Данъкът за доходите на чуждестранни лица с източник от България, във връзка с продажба на недвижимо имущество, се дължи от лицето, придобило дохода. То трябва да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването му. Данъкът е окончателен, в размер на 10%, и се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната покупна цена, като тази разлика се намаля с 10% нормативно признати разходи.

В конкретния случай Хосе ще трябва сам да определи и внесе данъка в срок до 31.10.2020 г., тъй като е придобил дохода през септември 2019 г. Данъкът е в размер на 9 000 лв. ((200 000 лв. - 100 000 лв. - 10% НПР х (200 000 лв. - 100 000 лв.)) х 10% данъчна ставка).

(§38 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник