Пример 128. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Допълнително Доброволно Осигуряване

Иван Иванов има сключен договор с пенсионно дружество за допълнително доброволно осигуряване. През май 2020 г. той е внесъл 200 лв. Иван е назначен по трудов договор, като е уведомил работодателя си за вноските, които прави. Месечният му облагаем доход по трудовия договор, след приспадане на дължимите задължителни осигурителни вноски, е 2 500 лв.

Сумата на месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца вноски за допълнително доброволно осигуряване – в размер, не по-голям от 10% от месечната данъчна основа за тези доходи. В конкретния случай Иван ще може да намали своята месечна данъчна основа от доходите си от трудови правоотношения с пълния размер на направените от него вноски, тъй като те не надвишават 10% от месечната данъчна основа.

(§131 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник