Пример 5. Определяне на Окончателния Облагаем Доход

Иван Иванов е придобил през 2020 г. следните доходи:

  • Доходи от отдаване под наем на апартамент на друго физическо лице – 12 000 лв.;
  • Доходи от сключен граждански договор през юли 2019 г. – 4 000 лв.;
  • Доходи от продажба на автомобил, придобит през 2012 г. – 10 000 лв.;
  • Доходи от получено застрахователно обезщетение – 1 500 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение. През годината той е получавал както облагаеми, така и необлагаеми доходи. Облагаемите доходи са доходите от наем и тези от сключения граждански договор (извънтрудови правоотношения).

За доходите от наем Иван има право на 10% нормативно признати разходи, а за тези от гражданския договор – на 25% нормативно признати разходи. За гражданския договор не са дължими осигурителни вноски, защото Иван е осигуряван на максималния осигурителен доход през годината по трудов договор.

Облагаемият доход от наем е равен на 10 800 лв. (12 000 лв. - 10% НПР x 12 000 лв.), а облагаемият доход от гражданския договор е 3 000 лв. (4 000 лв. - 25% НПР x 4 000 лв.). Следователно общо облагаемият доход на Иван е равен на 13 800 лв.

В облагаемия доход няма да се включат доходите от продажбата на автомобила и тези от застрахователното обезщетение, тъй като те са необлагаеми.

(§6 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник