Пример 3. Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън е физическо лице, което живее в Лондон и пребивава на територията на Великобритания през по-голямата част от годината. Той е музикален артист, който получава доходи от участия в концерти. Във връзка с провеждането на редица концерти на територията на България, организирани от българско дружество, Джон е поканен да вземе участие в тях. За неговото участие ще му бъде изплатен хонорар от 10 000 лв. Концертите ще се проведат за период от два месеца.

След като Джон живее и обичайно пребивава във Великобритания, както и това, че по принцип осъществява своята музикална дейност там, за него следва да се счете, че центърът на жизнените му интереси е във Великобритания. Поради тази причина той ще се счете за чуждестранно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ.

Хонорарът от 10 000 лв., който ще получи от българското дружество във връзка с участието му в концертите на територията на България, ще бъде с източник от страната. Поради това той ще бъде носител на задължението за данък върху получената сума. Този данък следва да се удържи от хонорара на Джон, вследствие на което и да се декларира и внесе от българското дружество – в сроковете, упоменати в ЗДДФЛ.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

(§4 от Тематично Резюме) (чл.*; чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник