Пример 22. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Джон Джонсън (местно лице за Англия) притежава имот на територията на България, който отдава под наем на Иван Иванов (местно лице за България).

Джон е чуждестранно лице за България, но е получил доходи от наем на недвижим имот, намиращ се на територията на страната. Тези доходи са с източник от страната и се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. Тези две условия пораждат задължение за Джон да подаде Годишна данъчна декларация за получените доходи.

Следва да се провери за сключена СИДДО между България и Англия, в която е възможно да са предвидени разпоредби за облагането на тези доходи, различни от разпоредбите в местното законодателство.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник