Пример 71. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Аренда на Земеделска Земя

Иван Иванов е български гражданин, който притежава 1 000 декара земеделска земя в област Пловдив. Иван работи в гр. София и не се занимава с обработката на земеделските си земи, като ги е предоставил на местна земеделска компания, която да отговаря за това. Вследствие на това през 2020 г. земеделската компания изплаща на Иван сума под формата на аренда в размер на 50 000 лв.

Получената от Иван сума (в размер на 50 000 лв.) ще се яви негов доход, който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че полученият доход е във връзка с отдаване под аренда на земеделска земя.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от получената аренда в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§71 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник