Пример 88. Изчисляване на Авансови Вноски от Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с покупко-продажба на стоки за дома. За 2019 г. той е реализирал нетни приходи от продажби на стоки в размер на 500 000 лв. За 2020 г. Иван е прогнозирал, че ще реализира печалба в размер на 40 000 лв.

Понеже Иван е реализирал нетни приходи от продажби на стоки през 2019 г. в диапазона от 300 000 до 3 млн. лв. (500 000 лв.), той е задължен да прави тримесечни авансови вноски за данъка от дейността му като едноличен търговец за 2020 г. Те ще се изчислят, като прогнозната печалба, която е изчислил, се раздели на четири равни вноски. Тоест едната вноска за авансовия му данък ще бъде в размер на 10 000 лв. (40 000 лв. / 4).

Авансовата вноска за данъка за първото тримесечие на 2020 г. следва да бъде платена до 15.04.2020 г., за второто тримесечие – до 15.07.2020 г., а за третото тримесечие – до 15.12.2020 г. Вноската за данъка за последното четвърто тримесечие се плаща в срока за подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., а именно до 30.04.2021 г. Иван има възможността да променя размера на авансовите вноски за данъка колкото пъти пожелае, в срок до 15.12.2020 г.

(§91 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник