Пример 48. Доходи от Прехвърляне на Предприятие на Едноличен Търговец, регистриран в България

Джон Джонсън е английски гражданин, местно лице за Великобритания, който също така е регистриран и като едноличен търговец в България. През 2020 г. Джон решава да продаде и прехвърли цялото си имущество като едноличен търговец на Алфа ООД за сумата от 50 000 лв.

Въпреки че Джон не е местно лице за България, полученият доход от прехвърлянето на имуществото му като едноличен търговец в България ще бъде с източник от страната. За този доход Джон ще дължи данък в България.

 Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест над местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране на получените от Джон доходи.         

(§48 от Тематично Резюме) (чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник