Пример 78. Получаване на Доход от Физическо Лице, Преведен Директно на Трето Лице

Иван Иванов сключва граждански договор с Алфа ООД през август 2020 г., по силата на който трябва да изработи интериорния дизайн на офиса на дружеството и да получи възнаграждение в размер на 5 000 лв. Иван обаче се споразумява с Алфа сумата от 5 000 лв. да бъде преведена на неговия баща Георги Иванов. През октомври 2020 г., веднага след като Иван е изпълнил поръчката си по договора, Алфа изплаща сумата от 5 000 лв. директно на Георги.

Въпреки че сумата от 5 000 лв. е преведена на Георги, това ще се счете за придобит от Иван доход, за който той ще дължи данък по обичайния ред.

(§82 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник