Пример 106. Изчисляване на Годишната Данъчна Основа на Физическо Лице за Доход от Продажбата на Недвижим Имот

Иван Иванов е български гражданин, който през 2020 г. продава Урегулиран поземлен имот (УПИ) на дружество Алфа ООД за 100 000 лв. Той го е придобил 2 години преди това, за 60 000 лв. Иван е регистриран като безработно лице и за цялата 2020 г. е внесъл здравни вноски в размер на 3 000 лв.

За да изчисли каква ще бъде Годишната данъчна основа за дохода от продажбата, Иван трябва първо да изчисли какъв ще бъде облагаемият доход от нея. Той ще бъде изчислен, като от положителната разлика от сделката (40 000 лв.) се извадят 10% нормативно признати разходи (4 000 лв.). Така от получения облагаем доход от 36 000 лв. (40 000 лв. - 4 000 лв.) трябва да се извадят и здравните вноски, които Иван е правил за своя сметка като безработно лице, а именно 3 000 лв. Накрая получената годишна данъчна основа за дохода от продажбата на УПИ-то ще бъде 33 000 лв. (36 000 лв. - 3 000 лв.). Върху тази сума Иван ще дължи данък от 10%, а именно 3 300 лв.

Всички тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2020 г., като попълни Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество – в срок от 10.01.2021 г. до 30.04.2021 г. В същия срок Иван трябва да плати и данъка от 3 300 лв.

(§116 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник