Пример 98. Изчисляване на Облагаемия Доход на Физическо Лице от Продажба на Акции

Иван Иванов е български гражданин, който притежава акции в Алфа АД. Той ги е придобил през октомври 2020 г. за 50 000 лв. Година по-късно, през октомври 2021 г., Иван забелязва, че цената на акциите, които притежава, се е покачила на 100 000 лв. Той решава да ги продаде на дружество Бета ООД.

Продажбата на акциите от Иван ще се счете за негов доход, придобит през 2021 г. при продажбата им на Бета ООД. За да дължи данък, резултатът от сделката трябва да бъде печалба. В случая резултатът е именно печалба в размер на 50 000 лв. (100 000 лв. - 50 000 лв.)., която ще се яви и негов облагаем доход от сделката. Върху този доход Иван ще дължи данък в размер на 10%, а именно 5 000 лв.

Тези изчисления Иван следва да направи чрез подаване на Годишна данъчна декларация за 2021 г. и попълване на Приложение №5 за получени доходи от прехвърляне на права или имущество. Срокът за подаването ѝ е от 10.01.2022 г. до 30.04.2020 г.

(§111 от Тематично Резюме) (чл.**; ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник