Пример 72. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Продажба на Имущество, Придобито по Наследство

Иван Иванов е български гражданин, който през 2019 г. придобива по наследство от баща си къща в гр. Плевен. Иван живее в София, като решава, че къщата в Плевен не му е нужна. Така през март 2020 г. Иван я продава за 100 000 лв.

Получената от Иван сума от продажбата на къщата (в размер на 100 000 лв.) ще се яви негов доход за 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че къщата е придобита от Иван по наследство. За последващата продажба на такъв вид имущество не се дължи данък.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от продажбата на къщата в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§73 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник