Пример 122. Облагане на Доходи от Ликвидационни Дялове

Иван Иванов, едноличен собственик на капитала на дружество Алфа ЕООД, решава да прекрати дейността и да ликвидира дружеството. След удовлетворяване на всички кредитори на Алфа ЕООД в полза на собственика на 17.08.2020 г. е начислен ликвидационен дял в размер на 75 000 лв. Иван е учредил дружеството си с 10 000 лв. основен капитал.

Данъкът за доходите от ликвидационни дялове се удържа от предприятието – платец на дохода, като същото има задължение да го декларира и внесе в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял. Данъкът е окончателен, в размер на 5%, и се определя върху положителната разлика между размера на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството.

В конкретния случай облагаемият доход е в размер на 65 000 лв. (75 000 лв. - 10 000 лв.). Алфа ЕООД ще трябва да удържи данък в размер на 3 250 лв. (5% от 65 000 лв.) и да го декларира и внесе в срок до 31.10.2020 г.

(§123 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник