Пример 25. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Извършване на Свободна Професия

Иван Иванов е самоосигуряващо се лице и е регистриран одитор. Във връзка с извършен от него одит на дружество Алфа ООД Иван е получил възнаграждение в размер на 1 500 лв. през май 2020 г.

За Иван възниква задължение за подаване на декларация за дължими данъци, както и сам да определи и внесе данъка по получения доход – в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Това е така, защото той е самоосигуряващо се лице и поради тази причина платецът на дохода не е длъжен да определя, удържа, декларира и внася данъка. В конкретния случай Иван, като получател на дохода, ще трябва да го декларира и внесе в срок до 31.07.2020 г., защото е бил изплатен през второто тримесечие на годината.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник