Пример 62. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Застраховка при Настъпило Застрахователно Събитие

Иван Иванов е български гражданин, който през март 2020 г. сключва застраховка за злополука с българско застрахователно дружество. През юни 2020 г. Иван претърпява злополука, поради което получава обезщетение от застрахователното дружество – на стойност 500 лв.

Полученото обезщетение от Иван (на стойност 500 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем. Причината е, че доходът е във връзка с настъпило застрахователно събитие, покрито от полицата, която е сключил със застрахователното дружество.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§61 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник