Пример 117. Облагане на Доходи от Музикална Дейност с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, е музикален изпълнител. През август той изнася концерт на територията на България. Дружеството, което е организатор на събитието, му е начислило хонорар от 50 000 лв. през същия месец.

Тъй като концертът е проведен на територията на България, доходът е с източник от страната. Когато е изплатен в полза на чуждестранно лице, доходът е облагаем с окончателен данък в размер на 10% върху брутната сума. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, в което е начислен доходът.

В конкретния случай българското дружество ще трябва да удържи 5 000 лв. данък (10% от 50 000 лв.) и да го внесе и декларира в срок до 31 октомври.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник