Пример 124. Облагане на Доходи от Застраховка „Живот“

Иван Иванов е сключил застраховка „Живот“ през 2012 г. На 21.03.2020 г. той получава натрупаните суми по застрахователната полица в размер на 70 000 лв., след като е прекратил предсрочно застрахователния договор. За всички внесени от него суми през годините Иван е ползвал данъчни облекчения.

Получените обратно вноски за застраховка „Живот“ на Иван (в общ размер от 70 000 лв.) се третират като негов доход. Този доход е облагаем с окончателен данък в размер на 10%, тъй като той е ползвал данъчни облекчения в пълен размер през годините и е решил да прекрати предсрочно договора си със застрахователното дружество. Дължимият данък от 7 000 лв. (10% от 70 000 лв.) следва да бъде удържан от застрахователното дружество преди да изплати сумата на Иван, като то също така трябва да го декларира и внесе в срок до 30.04.2020 г.

(§125 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.*; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник