Пример 4. Чуждестранно Физическо Лице

Иван Иванов е български гражданин, който живее от няколко години в Амстердам, Холандия, където се намира и неговият постоянен адрес. Там той е основал дружество, опериращо в сферата на IT услугите. Иван притежава и апартамент в София, който при заминаването си от България е отдал под наем на друго физическо лице, от което получава ежемесечни доходи.

Тъй като Иван пребивава постоянно в Холандия и там упражнява стопанска дейност, той ще се счете за чуждестранно физическо лице по смисъла на ЗДДФЛ, въпреки че е български гражданин. Причината е, че центърът на жизнените му интереси е в Холандия.

Доходите от предоставянето под наем на апартамента в София ще бъдат с източник от страната, като той трябва да ги декларира в България и за тях ще дължи данък.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателствата и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

(§4 от Тематично Резюме) (чл.*; чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник