Пример 67. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Печалба от Хазартни игри

Иван Иванов е български гражданин, който през май 2020 г. е спечелил парична печалба в размер на 50 000 лв. от дружество Алфа, регистрирано като хазартен оператор в България.

Получената парична печалба от Иван (в размер на 50 000 лв.) ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че доходът е получен от дружество, което е регистрирано като оператор, осъществяващ хазартна дейност съгласно Закона за хазарта. Алфа заплаща такси към Държавната комисия по хазарта във връзка с организираните от нейна страна хазартни игри. Поради тази причина печалбите (доходите), които изплаща към физическите лица, няма да попадат в обхвата на Закона за данъци върху доходите на физически лица.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от печалбата от хазартната игра в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§67 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник