Пример 2. Местно Физическо Лице

Джон Джонсън е американски гражданин, който има постоянен адрес и пребивава на територията на България, а също и има сключен брак с българка. Джон работи и по трудов договор към българско дружество на територията на страната.

Въпреки че Джон е американски гражданин, той ще се счете за местно лице за България, тъй като центърът на жизнените му интереси е в страната. А именно – в страната се намира неговото семейството, тук той има постоянен адрес, а също и в България осъществява трудова дейност. Поради тази причина всички доходи, които Джон получава както от България, така и от чужбина, ще бъдат обложени с данък съгласно ЗДДФЛ.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателства и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

(§3 от Тематично Резюме) (чл.*; чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник