Пример 39. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи единствено по трудов договор. Към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван не е ползвал данъчни облекчения.

Когато едно физическо лице е получавало доходи единствено от трудови правоотношения и към 31 декември има работодател по основно трудово правоотношение, който е определил и удържал пълния размер на данъка за годината, то не е длъжно да подава Годишна данъчна декларация. Не са длъжни да подават Годишни данъчни декларации и лицата, които нямат работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември, само ако размерът на годишния данък е равен на авансово удържания и лицата не са ползвали или не желаят да ползват данъчни облекчения.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник