Статии
свързани към Данъци на Физически Лица

общовалидни за темата

 1. Някои аспекти от новата спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между Република България и Кралство Нидерландия

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 18

 1. Какви данъчни облекчения ползва лице с трайно намалена работоспособност от 50%?

член 23

 1. Какви данъчни облекчения ползва лице с трайно намалена работоспособност от 50%?

член 29

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор

член 38

 1. Каква сума може да се изплати като дивидент в брой?

член 45

 1. Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Различията между гражданския и трудовия договор

член 50

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
абонамент