Пример 74. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Придобито Имущество чрез Дарение

Иван Иванов е български гражданин, който работи като адвокат в гр. София. През 2020 г. неговият дядо му дарява сумата от 100 000 лв.

Получената от Иван сума (в размер на 100 000 лв.) ще се яви негов доход за 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). За този доход обаче ще се дължи данък по реда на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), чийто размер се определя всяка година с Наредба на общинския съвет по местоживеене на физическото лице или по местонахождение на имота.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от полученото дарение в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък по реда на ЗДДФЛ.

(§77 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник