Пример 35. Удържане и Внасяне на Данък Върху Доход от Застраховка „Живот“ 

Иван Иванов е сключил застраховка „Живот“ на 25.05.2018 г. Съгласно застрахователния договор той внася по 100 лв. всеки месец, считано от 01.06.2018 г. Иван прекратява договора си със застрахователя на 25.05.2020 г., точно две години след сключването му. Към момента на прекратяването Иван е направил 24 вноски, на обща стойност 2 400 лв. Той е ползвал данъчни облекчения за направените вноски по застраховката. Застрахователят възстановява дължимите суми на 28.05.2020 г.

За внесени суми по застраховки „Живот“ се дължи окончателен данък в случаите на тяхното обратно получаване само ако лицето е ползвало данъчни облекчения за направените от него вноски. Данъчната ставка е 10% и с нея се облага брутната сума на получените доходи. Данъкът се удържа, внася и декларира от предприятието, което е платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което са платени сумите.

В конкретния случай Иван е прекратил застраховката си и следва да получи обратно внесените от него суми, за които е ползвал данъчни облекчения. Застрахователното дружество трябва да удържи данък в размер на 240 лв. (2 400 лв. х 10%), който да внесе до 31.07.2020 г., защото доходът е платен през второто тримесечие.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник