Пример 43. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получавал доходи единствено по трудов договор, като към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван притежава и дялове в румънско дружество.

В общия случай физическите лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Въпреки това, ако лицата притежават акции или дялове в чуждестранни дружества, за тях възниква задължение да ги декларират. В конкретния случай Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация заради притежаваните от него дялове в румънското дружество.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник