Пример 131. Определяне на Размера на Данъчните Облекчения за Направени Дарения

През 2020 г. Иван Иванов е направил дарение на стойност 5 000 лв. към БЧК. Също така той е регистриран меценат и през годината е направил дарения за културата – в размер на 20 000 лв. Общата годишна данъчна основа за 2020 г. на Иван е 100 000 лв.

Местните физически лица имат право на данъчни облекчения за направените от тях дарения към определени институции, изрично посочени в ЗДДФЛ. Данъчното облекчение може да бъде в размер до 5, 15 или 50% от общата годишна данъчна основа – в зависимост от лицето, в чиято полза е направено дарението. Общият размер на данъчното облекчение не може да надвишава 65% от общата годишна данъчна основа.

В конкретния случай за дарението към БЧК Иван ще може да ползва данъчно облекчение до 5% от общата си годишна данъчна основа, а за даренията си за култура – до 15% от общата годишна данъчна основа. Така той ще може да намали общата си годишна данъчна основа с пълния размер на дарението си към БЧК, тъй като то не надвишава границата от 5%. Също така Иван ще може да намали данъчната си основа с още 15 000 лв. от направените дарения за култура. За останалите 5 000 лв. от даренията за култура той няма да може да ползва данъчно облекчение, защото с тях се надхвърля границата от 15%.

(§134 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник