Пример 13. Облагане на Доход от Допълнително Доброволно Осигуряване

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с местно пенсионно дружество, като е решил да внася допълнителни доброволни вноски за своя сметка. През 2018 г. той е направил вноски за 2 000 лв., а през 2019 г. – за 3 000 лв. Иван е ползвал данъчни облекчения за направените допълнителни доброволни вноски в пълен размер както за 2018 г., така и за 2019 г. През януари 2020 г. Иван е решил да прекрати договора за допълнително доброволно осигуряване и съответно да получи обратно вноските, които е направил, на обща стойност 5 000 лв. (3 000 лв. + 2 000 лв.).

Получените обратно вноски за допълнително доброволно осигуряване на Иван (в общ размер от 5 000 лв.) се третират като негов доход. Този доход ще бъде облагаем с 10%, тъй като Иван е ползвал данъчни облекчения в пълен размер през годините и е решил да прекрати предсрочно договора си с пенсионното дружество. Дължимият данък от 500 лв. (5 000 лв. х 10%) следва да бъде удържан от пенсионното дружество, преди да изплати сумата на Иван, като то също така трябва да го декларира и плати на държавата в срок до края на април 2020 г.

(§16 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник