Пример 125. Облагане на Доходи от Участие в Телевизионна Игра

Иван Иванов печели 10 000 лв. от участието си в телевизионна игра. След като приспада дължимите данъци, на 16.05.2020 г. дружеството, което е организатор на играта, изплаща дохода на Иван.

Получените предметни или парични награди от състезания, игри, конкурси и други подобни се облагат с окончателен данък в размер на 10%. Облагаемият доход е брутната сума на наградата. Задължението за удържане на данъка е при платеца на дохода, а срокът за деклариране и внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.

 В конкретния случай дружеството организатор следва да удържи данък в размер на 1 000 лв. и да го внесе и декларира в срок до 31.07.2020 г.

(§126 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.**, ал.**, ал.**, ал.**, ал.** и ал.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник