Пример 36. Определяне на Данък Върху Изплатена Неустойка към Чуждестранно Физическо Лице, Установено в Офшорна Зона

Дружество Алфа ООД е задължено да плати неустойка от 1 000 лв. на Джон Джонсън, местно лице за Република Сейшели. Причината за неустойката е неизпълнение на клаузи по сключен договор с лицето. Неустойката е начислена на 25.06.2020 г. и е платена на 02.07.2020 г.

При изплащане на неустойки и обезщетения от всякакъв вид (с изключение на застрахователни обезщетения) от местни юридически лица към чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), се дължи окончателен данък в размер на 10% от начислените/платените суми. Задължен да го удържи и внесе е предприятието – платец на дохода, като срокът за декларирането и внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода.

В конкретния случай данъкът от 100 лв. (1 000 лв. х 10%) е дължим до 31.07.2020 г., защото доходът е начислен през юни.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник