Пример 1. Местно Физическо Лице

Иван Иванов е физическо лице, което пребивава на територията на България през цялата година. Той притежава къща в град София, където живее със своето семейство и където се намира постоянният му адрес. Иван също така работи и по трудов договор към българско дружество, от което получава ежемесечни доходи.

Тъй като Иван притежава къща в град София, където живее със семейството си, явяваща се негов постоянен адрес, и извършва трудова дейност за българско дружество, той ще се счете за местно лице за България. Причината е, че центърът на жизнените му интереси е пряко свързан със страната. Това са и основните фактори, които се гледат при определяне кога едно лице е местно за съответната страна. Невинаги са кумулативно изпълнени всички условия, но когато повечето от тях са, това натежава върху преценката.

Поради тази причина всички доходи, които Иван получава както от България, така и от чужбина, ще бъдат обложени с данък съгласно ЗДДФЛ.

Следва обаче да се има предвид, че съществуват Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, сключени между отделните страни, които имат по-голяма тежест спрямо местните законодателства и могат да доведат до по-различно данъчно третиране.

(§3 от Тематично Резюме) (чл.*; чл.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник