Пример 54. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение и Продажба на Компенсаторни инструменти

Иван Иванов е български гражданин, който притежава земеделски земи в област Плевен. Във връзка с изграждането на главна пътна артерия, която ще преминава през неговите земеделски земи, държавата приватизира част от тях. Поради това Иван е обезщетен чрез издаването на компенсаторни инструменти, изразяващи се в акции на Българската фондова борса. Стойността на акциите е в размер на 50 000 лв. През септември 2020 г. Иван решава да продаде и да осребри акциите си за същата стойност.

Продажбата на придобитите акции от обезщетението на стойност 50 000 лв. ще се счете за доход на Иван, който обаче ще бъде необлагаем, като той няма да дължи данък за него. Причината е, че тези акции са компенсаторни инструменти, които са придобити във връзка с обезщетение от държавата за отчуждаване на част от земеделските земи.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от продажбата на акциите в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§53 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник