Пример 82. Предоставена Безплатна Храна от Работодател, Която НЕ се включва в Дохода на Служителите

Алфа ООД е дружество, което се занимава с минно-геоложки дейности и добив на руди. В дружеството има назначени 100 служители, които всеки ден пътуват до съответната мина, намираща се в извънградска местност. Там няма достъп до никакви заведения за хранене и поради тази причина Алфа е организирала част от площта, която използва, да бъде предназначена за хранене на служителите в обедната им почивка. Алфа закупува предварително готовата храна и я предоставя на служителите си, като общата стойност на храната, която предоставя на един служител, е по 200 лв. на месец.

Предоставената храна от Алфа, на стойност по 200 лв. на месец за всеки служител, няма да се включи в месечния им облагаем доход. Причината е, че храната е предоставена в натура по реда, упоменат в чл. 285 от Кодекса на труда – т.е. изпълнени са едновременно условията за специфичен характер на работата (работа в мина) и специфична организация на труда (отдалечен обект без възможност за ползване на заведения за хранене).

Ако Алфа раздаваше ваучери на служителите си за конкретно определен вид храна, които следва да се използват на конкретно определени от дружеството места, то стойността им също нямаше да се включи в месечния доход на служителите. Ако обаче Алфа предоставяше директно пари на служителите си, с които те сами да закупят храна по техен избор, това щеше да представлява доход за служителите, който трябва да бъде включен в облагаемия им доход за месеца и за него щяха да се дължат съответните задължителни осигурителни вноски и данък.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник