Пример 129. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Застраховка „Живот“

Иван Иванов има сключена застраховка „Живот“. През юли 2020 г. той е внесъл 500 лв. по застраховката. Иван е назначен по трудов договор, като е уведомил работодателя си за вноските, които прави. Месечният му облагаем доход по трудовия договор, след приспадане на дължимите задължителни осигурителни вноски, е 4 000 лв.

Сумата на месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца вноски за допълнително здравно осигуряване и застраховка „Живот“ – в размер, не по-голям от 10% от месечната данъчна основа за тези доходи. В конкретния случай Иван ще може да намали своята месечна данъчна основа от доходите си от трудови правоотношения с 400 лв. от направените от него вноски. За останалите 100 лв. от направената месечна вноска той не може да ползва данъчно облекчение, защото с тях се надвишават 10% от месечната данъчна основа от доходите от трудови правоотношения.

(§132 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник