Пример 24. Срок за Внасяне на Данък Върху Доходи от Услуги, Предоставени на Физически Лица

Адв. Иванка Иванова е получила хонорар в размер на 1 000 лв. за предоставени от нея правни консултации на друго физическо лице. Доходът е изплатен през август 2020 г.

За Иванка възниква задължение за подаване на декларация за дължими данъци, както и сама да определи и внесе данъка по получения доход – в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Това е така, защото платецът на дохода е физическо лице и поради тази причина не е длъжно да определя, удържа, декларира и внася данъка. В конкретния случай Иванка, като получател на дохода, ще трябва да го декларира и внесе в срок до 31.10.2020 г., защото е бил изплатен през третото тримесечие на годината.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник