Пример 45. Получен Доход, Който Поражда Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов работи като проектант за английско дружество. Той е местно лице за България и полага труда си на територията на страната.

В общия случай местните физически лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от трудови правоотношения. Изключение има тогава, когато лицата са наети от чуждестранни дружества и извършват труда си на територията на България. В тези случаи за тях възниква задължение да подадат Годишна данъчна декларация.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник