Пример 53. Необлагаем Доход на Физическо Лице в Резултат на Разпределена Печалба на Дружество под Формата на Нови Дялове и Акции

Иван Иванов е български гражданин, който притежава 40% от акциите на Алфа АД. За финансовата 2019 г. Алфа АД реализира печалба в размер на 1 000 000 лв. Вследствие на това акционерите на дружеството решават през 2020 г. да си разпределят реализираната печалба от 2019 г. Иван обаче иска неговият дял от 400 000 лв. да бъде изплатен под формата на емитирани нови акции в Алфа АД.

Придобиването на нови акции в Алфа АД ще се счете за доход на Иван, който обаче ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че този доход не е изплатен под формата на пари, а под формата на емитирани нови акции.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от придобитите акции в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.          

(§52 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник