Пример 132. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Намалена Работоспособност

Иван Иванов се явява на ТЕЛК през септември 2020 г., като лекарската комисия установява 65% намалена работоспособност. Той работи по трудов договор, като уведомява своевременно своя работодател. Месечната данъчната основа от трудовия договор, получена след приспадане на задължителните осигурителни вноски за негова сметка, е 1 000 лв. Иван няма други доходи през годината.

Лицата с 50 и над 50% намалена работоспособност имат право да намалят общата си годишна данъчна основа с до 7 920 лв., както и да намалят месечната си данъчна основа за доходите си от трудови правоотношения с до 660 лв. В конкретния случай Иван ще може да намали месечната си данъчна основа от трудови правоотношения с 660 лв. и ще дължи данък само върху разликата от 340 лв. Той ще има право на пълния размер на данъчното облекчение от 7 920 лв. – независимо че неработоспособността е установена в края на 2020 г. Това ще стане чрез неговия работодател, който е задължен да извърши годишно преизчисляване на данъчната основа от трудови правоотношения в срок до 31.01.2021 г. Надвнесеният данък през 2020 г. следва да се възстанови на Иван от неговия работодател.

(§135 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник