Пример 18. Определяне на Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с ремонт на автомобили. Той има сервиз в гр. София, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал приходи в размер на 40 000 лв. и разходи в размер на 30 000 лв. Той е избрал през годината да се самоосигурява всеки месец върху осигурителен доход от 798,72 лв.

За да определи годишната си данъчна основа за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли каква печалба е реализирал от дейността си като едноличен търговец. От получените приходи той следва да извади извършените разходи за дейността. Така получената печалба от тази дейност, която ще се яви и негов доход, ще бъде в размер на 10 000 лв. (50 000 лв. - 40 000 лв.). След това от нея той следва да извади направените за негова сметка осигурителни вноски за цялата година. На месечна база, при 798,72 лв. осигурителен доход, те ще са 250 лв., а за цялата година – 3 000 лв. Така получената годишна данъчна основа на Иван – за дейността му като едноличен търговец, ще бъде 7 000 лв. (10 000 лв. - 3 000 лв.).

Върху сумата от 7 000 лв. Иван ще дължи данък от 15%, който е в размер на 1 050 лв. (7 000 лв. х 15%). Той следва да подаде Годишна данъчна декларация в срок от 10 януари до 30 април 2021 г., с която да определи този данък. В посочения срок той трябва и да го плати.

(§21 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник