Пример 8. Облагане на Доходи по Граждански Договор

Ваня Иванова е български гражданин. Тя се занимава с музикална дейност, от която получава доходи. За тази си дейност тя сключва граждански договори с различни заведения, където има участия и от които получава хонорари. На 15.06.2020 г. Ваня има участие в заведение в гр. Бургас, за което получава хонорар в размер на 5 000 лв.

Сключването на граждански договори от Ваня и получаването на хонорари от участието ѝ в заведението е стопанска дейност, извършвана в лично качество. За получения хонорар от 5 000 лв. Ваня ще дължи данък от 10%, който ще се изчисли, след като от получената сума се приспаднат нормативно признатите разходи за тази дейност (25%), както и дължимите осигуровки. Изчисленият данък следва да се декларира и плати до края на юли 2020 г.

Следва да се има предвид, че ако Ваня е самоосигуряващо се лице, самата тя ще има задължение да декларира и внесе дължимия данък в упоменатите срокове.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник