Пример 119. Облагане на Доходи от Продажба на Недвижим Имот с Източник от България, Изплатени на Чуждестранно Физическо Лице

Джон Джонсън, местно лице за САЩ, притежава недвижим имот на територията на България. Той го продава за 250 000 лв. на българско дружество на 06.07.2020 г. Имотът е придобит през 2015 г. за 180 000 лв.

Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество, намиращо се на територията на България, са с източник от страната. Тези доходи са необлагаеми, когато са изплатени в полза на местни физически лица или чуждестранни физически лица, местни за ЕС или ЕИП, при условие че между датата на придобиването и датата на продажбата/замяната са изминали повече от 3 г. за един имот и повече от 5 г. – за два имота. Когато такива доходи са изплатени към чуждестранни лица, местни за трети страни, те са облагаеми с окончателен данък в размер на 10%, независимо от изминалия период между придобиването и продажбата. Облагаемият доход се определя, като разликата между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване се намали с 10% нормативно признати разходи. Задължението за деклариране и внасяне на данъка е при получателя на дохода, а срокът за това е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

В конкретния случай разликата между продажната и покупната цена е положителна величина в размер на 70 000 лв. Този доход следва да се намали с 10% НПР, което прави 63 000 лв. облагаем доход (70 000 лв. - 70 000 лв. х 10% НПР). Джон следва да внесе и декларира данъка от 6 300 лв. в срок до 31.10.2020 г.

(§121 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник