Пример 85. Изчисляване на Данъчната Основа по Трудов Договор на Служител с Намалена Работоспособност Повече от 50%

Иван Иванов е български гражданин, който е сключил трудов договор с Алфа ООД на 31.07.2020 г. за длъжността „Финансов консултант“. Месечното брутно възнаграждение на Иван е в размер на 2 000 лв., като се е разбрал с Алфа то да му бъде изплащано в текущия месец, за който се отнася. Иван също така е лице, което е с намалена работоспособност повече от 50% и е решил вследствие на това да ползва данъчно облекчение през работодателя си – Алфа ООД.

За да се уточни каква ще бъде данъчната основа на възнаграждението на Иван, трябва първо да се изчисли в какъв размер ще бъдат задължителните осигурителни вноски, които са за негова сметка. Те са 13,78% от брутната му заплата за месеца, а именно 275,60 лв. (2 000 лв. х 13,78%). След като се приспаднат осигурителните вноски за сметка на Иван, от получената сума в размер на 1 724,40 лв. (2 000 лв. - 275,60 лв.) трябва да се приспаднат още 660 лв. – което всъщност е и данъчното облекчение за намалена работоспособност повече от 50%, което Иван е решил да ползва през Алфа. Получената сума от 1 064,40 лв. (1 724,40 - 660 лв.) ще се яви месечната данъчна основа, върху която следва да се изчисли авансовият данък от 10%, а именно той ще бъде 106,44 лв. (1 064,40 лв. х 10%). Нетното месечно възнаграждение, което Иван следва да получи за месец юли, ще бъде в размер на 1 617,96 лв. (2 000 лв. - 275,60 лв. - 106,44 лв.).

Авансовият данък в размер на 106,44 лв., отнасящ се за месец юли 2020 г., Алфа следва да декларира и плати в срок до 25.08.2020 г., тъй като възнаграждението на Иван е изплатено в текущия месец, за който се отнася, а именно през юли.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник