Пример 66. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Стипендия за Обучение в Страната

Иван Иванов е български студент, който изучава специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През септември 2020 г. той решава да кандидатства за стипендия от университета и бива одобрен. До края на годината Иван получава общо 200 лв. под формата на стипендия.

Получената от Иван сума от 200 лв. ще се яви негов доход през 2020 г., който обаче ще бъде необлагаем с данък. Причината е, че този доход е получен като стипендия във връзка с обучението му като студент в страната.

Само за този придобит доход Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи този от стипендията в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§65 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник