Пример 41. Получен Доход, Непораждащ Основание за Подаване на Годишна Данъчна Декларация

През 2020 г. Иван Иванов е получил доходи от трудови правоотношения, както и от дивидент от участието му в капитала на българско дружество. Към 31.12.2020 г. трудовото му правоотношение не е прекратено и работодателят му е определил годишния размер на данъка. Иван не е ползвал данъчни облекчения.

Местните физически лица не са длъжни да подават Годишна данъчна декларация за доходите си от получени дивиденти и ликвидационни дялове от местни дружества, тъй като тези доходи се облагат с окончателни данъци. Поради тази причина Иван няма задължение да подава Годишна данъчна декларация, тъй като е получил единствено доходи от трудови правоотношения и дивидент от местно юридическо лице.

В случай че дружеството, изплатило дивидента, беше чуждестранно, тогава за Иван щеше да възникне задължение за подаване на Годишна данъчна декларация.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник