Пример 14. Облагане на Доход от Лихви по Банкови Сметки

Иван Иванов е български гражданин, който през август 2020 г. е направил депозит в местна търговска банка на стойност 1 000 000 лв. В сключения депозитен договор между него и банката е упоменато, че в края на всяка година Иванов ще получава авансово лихва от банката, която на годишна база ще бъде в размер на 3%. През декември 2020 г. Иван е получил по банковата сметка лихва в размер на 10 000 лв.

Получената сума от лихва в размер на 10 000 лв. ще се яви доход на Иван за 2020 г., който ще бъде облагаем с 8%. Това означава, че от тази сума банката следва да удържи данък в размер на 800 лв. (10 000 лв. х 8%), като тя ще има и задължение за подаване на Декларация за дължими данъци, както и да плати данъка на държавата в срок до края на януари 2021 г. Иван няма да има задължение за подаване на някаква декларация във връзка с този доход.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник