Пример 133. Определяне на Размера на Данъчното Облекчение за Отглеждане на Дете с увреждания

Иван Иванов е родител на дете с увреждания. При подаване на данъчната си декларация за 2019 г. той удостоверява това обстоятелство, като прилага предвидените за това документи към нея. Съпругата му не се възползва от облекчението, като прилага декларация за това.

Физическите лица имат право да намалят общата си годишна данъчна основа с 2 000 лв., когато отглеждат деца с 50 и над 50% увреждания. Данъчното облекчение може да се ползва само от единия родител/настойник на детето.

(§136 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник