Пример 80. Определяне на Момента на Придобиване на Доход от Лихви по Банков Депозит

Иван Иванов е български гражданин, който през май 2020 г. прави депозит в местна търговска банка на стойност 1 000 000 лв. В сключения депозитен договор между него и банката е упоменато, че в края на всяка година Иван ще получава авансово лихва от банката, която на годишна база ще бъде в размер на 3%. През декември 2020 г. Иван получава по банковата сметка лихва в размер на 17 500 лв.

Получената сума от лихвата (в размер на 17 500 лв.) е доход за Иван, който ще бъде придобит през 2020 г., тъй като тогава е настъпил падежът на изплащане на лихвата и тогава реално той го е придобил. Този доход ще бъде облагаем с 8%, което означава, че от тази сума банката следва да удържи данък в размер на 1 400 лв. (17 500 х 8%). Той се удържа директно от банката, като тя го плаща на държавата и хората трудно разбират за него, освен ако изрично не попитат. Също така банката ще има задължение за подаване на Декларация за дължими данъци, както и да заплати данъка на държавата, в срок до края на януари 2021 г. Иван няма да има задължение за подаване на декларация във връзка с този придобит доход.

(§84 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник