Пример 60. Необлагаем Доход на Физическо Лице от Обезщетение за Принудително Отчуждено Имущество

Иван Иванов е български гражданин, който притежава урегулиран поземлен имот (УПИ) в гр. София. Във връзка с изграждането на административна сграда от държавата, през 2020 г. имотът на Иван е отчужден принудително. Вследствие на това държавата обезщетява Иван през същата година – с парична сума в размер на 100 000 лв.

Придобитият доход от Иван (в размер на 100 000 лв.) ще бъде необлагаем, като за него той няма да дължи данък. Причината е, че той е свързан с отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди.

Само за тези придобити доходи Иван няма задължение за подаване на Годишна данъчна декларация. Ако все пак има основание за попълване на такава, във връзка с придобити други доходи през 2020 г., той има възможност да посочи тези от обезщетението в частта с необлагаеми доходи, за които не се дължи данък.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник