Пример 93. Изчисляване на Авансов Данък за Доходи от Наем на Автомобил

Иван Иванов отдава под наем свой автомобил на дружество. Месечният наем е в размер на 500 лв. и се плаща авансово до 5-о число на всеки месец. Иван се осигурява по трудов договор. Наемите за първото тримесечие са му изплатени.

Лицата, получили доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължат авансово данък за тези доходи. Данъкът се определя, като от облагаемия доход (получения доход, намален с 10% нормативно признати разходи) се извадят дължимите от лицето осигурителни вноски и разликата се умножи по данъчната ставка от 10%.

В конкретния случай сумата на наемите за първото тримесечие е 1 500 лв. Облагаемият доход е равен на 1 350 лв. (1 500 лв. – 1 500 лв. х 10% НПР). Лицето не дължи за своя сметка здравноосигурителни вноски, защото се осигурява на друго основание (трудов договор). Следователно дължимият данък е в размер на 135 лв. (1 350 лв. х 10%). Декларирането и внасянето на данъка е задължение на дружеството – платец на дохода, тъй като доходът е платен през първото тримесечие на годината. Срокът за декларирането и внасянето на данъка е до края на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода.

(§107 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник