Пример 19. Доходи, за Които се Подава Годишна Данъчна Декларация

Иван Иванов, освен доходи от трудово правоотношение, през 2020 г. е получил и следните доходи:

  • Доходи от сключен граждански договор – 3 000 лв.;
  • Доходи от отдаване на апартамент под наем – 9 000 лв.

През цялата 2020 г. Иван е осигуряван върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв. по трудово правоотношение.

Иван ще трябва да подаде Годишна данъчна декларация, защото е получил доходи от граждански договор и от наем, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. В случай че Иван беше реализирал доходи единствено от сключения трудов договор, за него нямаше да възникне задължение за подаване на декларация.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.*** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник