Пример 87. Формиране на Облагаемия Доход на Едноличен Търговец

Иван Иванов е български гражданин, който е едноличен търговец и се занимава с ремонт на бяла техника. Той има сервиз в гр. София, от който осъществява дейността си. За 2020 г. Иван е реализирал приходи в размер на 45 000 лв. и разходи в размер на 25 000 лв. През предишната 2019 г. Иван е реализирал загуба от 10 000 лв., понеже бизнесът му е бил все още прохождащ и не толкова развит.

За да формира своя облагаем доход за 2020 г., Иван трябва първо да изчисли финансовия резултат, който е реализирал за годината. Той ще бъде печалба в размер на 20 000 лв. (45 000 лв. - 25 000 лв.). След това Иван следва да приспадне реализираната загуба от 2019 г. в размер на 10 000 лв. и така формираната сума от 10 000 лв. (20 000 лв. - 10 000 лв.) ще се яви данъчната му печалба за 2020 г.

За да стигне до годишната данъчна основа, Иван трябва също да приспадне и направените от него осигурителни вноски през годината върху избран от него месечен осигурителен доход. Така върху финално получената сума той следва да изчисли 15% данък. Декларирането на посочените данни Иван трябва да направи с Годишна данъчна декларация за 2020 г. – в срок от 10.01.2021 г. до 30.04.2021 г., като в този срок той трябва и да плати данъка.

(§90 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник